دزدی احمقانه

به گزارش Deseret News در جریان حمله به یک بانک در utah ، سارق در برابر کارمند بانک نوشته ایی را قرار میدهدکه روی آن نوشته شده بود ، هر چه زودتر پولهارا به او میدهد یا او شلیک خواهد کرد .
کارمند بانک پول هارا به او میدهد . اما احمقانه ترین کاری که این سارق بانک انجام میدهد این است که :این مطالب را بر روی برگه آزمایش مواد مخدر خود مینویسد و بدست کارمند بانک میدهد ، طبق معمول تمام مشخصات و آدرس وی در آن نوشته شده بود .
گزارش تخلف
بعدی