اطلاعات جامعی از قونین کارگران و کارفرما در سازمان تامین اجتماعی

کمک هزينه کفن و دفن

يکي ديگر از حمايت هاي سازمان تامين اجتماعي ، پرداخت کمک هزينه کفن و دفن بابت فوت مشمولين متوفي به خانواده آنان است .هدف از پرداخت اين کمک هزينه، جبران بخشي از هزينه هائي است که بازماندگان متوفي متقبل مي شوند.

شرايط لازم براي در يافت كمك هزينه كفن و دفن :

كمك هزينه كفن و دفن ، علاوه بر بازماندگان افراد بازنشسته ،به بازماندگان مستمري بگيران ازکارافتاده کلي و بيمه شدگان اجباري و اختياري و مقرري بگيران بيمه بيکاري پرداخت مي شود.شرط اصلي پرداخت كمك هزينه كفن و دفن به بازماندگان، برقرار بودن ارتباط بيمه اي متوفي با سازمان در زمان فوت است.

دريافت كنندگان كمك هزينه كفن و دفن :

كمك هزينه كفن و دفن به همسر،فرزند و يا پدرو مادربيمه شده يا مستمري بگير متوفي، پرداخت مي شود. اين كمك هزينه پس از انجام مراحل كفن و دفن بيمه شده متوفي ، با ارائه اسناد و مدارك مربوط، از سوي شعب سازمان تأمين اجتماعي قابل پرداخت است.

ميزان كمك هزينه كفن و دفن :

كمك هزينه كفن و دفن، مبلغ مقطوعي است که بر اساس عرف محل و تعرفه هاي موجود تعيين و هر چند سال يکبار اصلاحاتي در آن صورت مي گيرد

مدارک لازم براي دريافت کمک هزينه کفن ودفن:

 • با ارايه مدارک زير ، مي توان براي دريافت کمک هزينه کفن ودفن اقدام کرد:
 • گواهي فوت بيمه شده يا مستمري بگير
 • اصل دفترچه درماني متوفي

نکته : اين حمايت ها به افراد زير قابل پرداخت نمي باشد :

 • بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد
 • بيمه شدگان شاغل در کار گاههاي داراي قرارداد واگذاري درمان و تعهدات کوتاه مدت که پرداخت اين تعهد به عهده کارفرماگذاشته شده است

 

 

كمك هزينه بارداري

به بيمه شده زن در دوران بارداري ،در صورتي که حائز شرايط قانوني لازم باشد،غرامت دستمزد ايام بارداري تعلق مي گيرد.

شرايط لازم براي دريافت غرامت دستمزد  بارداري  :

غرامت دستمزد ايام بارداري   در صورتي به بيمه شدگان زن پرداخت مي شود كه داراي شرايط زير باشند:

 • ظرف يك سال پيش از زايمان، حق بيمه 60 روز كار را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كرده باشند.
 • در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد يا حقوق دريافت نكرده باشند.
 • در تاريخ اعلام بيماري ، مشغول به كار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشند.
 • زايمان مربوط به فرزند چهارم به بعد نباشد مگر اينكه فرزندان قبلي فوت شده باشند.
 • در دوره استرحت مزد ي براي وي مطرح باشد

روش محاسبه ميزان غرامت دستمزدبارداري  :

ميزان غرامت دستمزد ايام بارداري ، معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده با در نظر گرفتن روزهاي استراحت است که بدون كسر 3 روز اول پرداخت مي شود. نحوه محاسبه آخرين مزد يا حقوق بيمه شده به اين ترتيب است كه كل مبالغ مشمول کسر حق بيمه كه بيمه شده در آخرين 90 روز قبل از استراحت دريافت كرده است ، با هم جمع مي شود و بر تعداد روزهاي كاركرد بيمه شده در اين مدت تقسيم مي شود.

مدت مرخصي استراحت زايمان :

غرامت دستمزد ايام بارداري  از اولين روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت مي شود. مدت مرخصي در وضع حمل هاي يک قلو و دو قلو  براي مادراني كه فرزاندانشان را از شير خود تغذيه مي كنند، 6 ماه و براي سايرين 84 روز يا 12 هفته است .

ضمنا براساس قانون الحاق تبصره 3 به ماده 3 قانون ترويج تغذيه باشيرمادر ، مرخصي زايمان براي وضع حملهاي دوقلو به 5 ماه و براي زايمانهاي سه قلويابيشتر به يکسال افزايش يافته است .

چنانچه بيمه شده زن درطول دوره بارداري به عوارضي دچارشود که سلامتي مادر وفرزند را تهديد نمايد وطبق نظرپزشک معالج وتائيد شوراي پزشکي سازمان نيازبه استراحت پزشکي داشته باشد. غرامت دستمزد اين ايام پرداخت خواهد شد

مدارک لازم براي دريافت کمک هزينه بارداري وغرامت دستمزد ايام بارداري :

 • دفترچه درماني بيمه شده
 • گواهي پزشک معالج و گواهي شير دهي
 • شماسنامه نوزاد

چند نکته مهم :

 • مدت دريافت غرامت دستمزد ايام بارداري، جزو سوابق بيمه اي بيمه شدگان زن محسوب مي شود.
 • چنانچه بيمه شده زن شاغل به استناد گواهي پزشك معالج قبل از تاريخ زايمان به دليل استعلاجي (غير از مسأله بارداري) نياز به استراحت پزشكي داشته باشد، مدت مرخصي استعلاجي از 4 ماه استراحت زايمان آنان كسر نخواهد شد و مطابق ضوابط و پس از تأييد مرجع پزشكي ذيربط ايام بيماري قابل پرداخت خواهد بود.

کمک هزينه ازدواج

سازمان تامين اجتماعي به بيمه شدگان زن يا مرد که براي اولين بار ازدواج مي کنند و داراي شرايط قانوني لازم مي باشند ، مبلغي به عنوان کمک هزينه ازدواج پرداخت مي کند.

شرايط لازم براي دريافت کمک هزينه ازدواج :

 • بيمه شده بايد ظرف 5 سال قبل از تاريخ ازدواج حداقل 720 روز سابقه کار و پرداخت حق بيمه داشته باشد
 • در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي بيمه شده با کارفرما قطع نشده باشد
 • ازدواج اول باشد
 • عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمي ازدواج ثبت شده باشد

مدارک لازم براي دريافت کمک هزينه ازدواج:

 • اصل و تصوير صفحات مورد نياز عقد نامه  (مشحصات و نوع عقد)
 • اصل و تصوير صفحات اول و دوم شناسنامه بيمه شده و همسروي
 • تعهد کتبي بيمه شده مبني بر اينکه براي اولين بار ازدواج کرده است .
 • دفترچه درماني بيمه شده

کمک هزينه ازدواج :

ميزان کمک هزينه ازدواج ، برابر با يکماه متوسط حقوق يا مزد بيمه شده است . يعني جمع دريافتي مشمول کسر حق بيمه ظرف دوسال قبل ازازدواج تقسيم بر 24 . درصورتيکه عدد حاصل کمتر از حداقل دستمزد کارگرعادي درتاريخ عقد باشد مبلغ مذکور تا حداقل دستمزد زمان عقد تعديل مي گردد.

نکته : اگر زن و شوهر هر دو داراي شرايط فوق باشند کمک هزينه يادشده به هردو نفر پرداخت ميشود .

کمک هزينه سفر

يکي ديگر از تعهدات سازمان در قبال بيمه شدگان کمک هزينه سفر مي باشد . درمواقعي که معالجه و درمان بيمه شده مستلزم انتقال او به شهرستان ديگري باشد ترتيب نقل وانتقال وي طبق ضوابطي مشخص و پرداخت کمک هزينه سفر بيمه شده مذکورودرصورت نياز به همراه بابت همراه نيز از تعهدات سازمان تامين اجتماعي مي باشد .

ميزان هزينه سفروفوق العاده سفرواقامت بيمار وهمراه

·         مبلغ هزينه سفربراساس وسيله نقليه وبه ميزان بهاي بليط با نرخ مصوب وقابل پرداخت خواهد بود .

·         هزينه اقامت بيمه شده و همراه براساس غرامت دستمزد متعلقه به بيمار و د رصورت ضرورت داشتن همراه بابت همراه وي قابل پرداخت خواهد بود .

·         به منظورجبران بخشي از هزينه هاي ناشي از اعزام بيمه شده براساس مسافت شهرمبدا تامقصدورعايت سايرضوابط مبلغي تحت عنوان فوق العاده سفرپرداخت ميگردد.

مشمولين دريافت هزينه سفروفوق العاده سفر
مستمري بگيراني که مشمول کسرحق سرانه درمان نمي باشند ، مقرري بگيران بيمه بيکاري وافرادتحت تکفل آنان مشمولين دريافت هزينه سفروفوق العاده سفرميباشند . مشمولين دريافت هزينه اقامت وهمراه صرفا بيمه شدگان اجباري ميباشند .

پروتز واروتز

پروتزو اروتز به وسايلي مانند عينک طبي ، دست وپاي مصنوعي و سمعک گفته ميشود که براي جبران نقص عضو يا تقويت يکي از حواس به کار ميروند .

افراد واجد شرايط براي دريافت هزينه پروتز و اروتز:

بيمه شدگان اجباري و اختيار ي ، مستمري بگيران ومقرري بگيران بيمه بيکاري به همراه افراد تحت تکفل ايشان مشمول دريافت کمک هزينه وسايل کمک پزشکي هستند .اين افراد درصورت نياز به وسائل کمک پزشکي، پس از تهيه اين وسائل ، ميتوانند براساس ضوابط ودستورالعملهاي موجود کمک هزينه پيش بيني شده را دريافت نمايند .

مدارک لازم براي دريافت هزينه پروتز و اروتز:

 • گواهي تجويز پزشك متخصص معالج
 • ارايه فاكتور خريد معتبر
 • تأييد پزشك معتمد سازمان (در مورد وسايل با قيمت بيشتر از 110 هزارريال و كمتر از 500 هزار ريال) و يا شوراي پزشکي (در موردوسايل با قيمت 500 هزار ريال و بيشتر به استثناي دندان مصنوعي که بر اساس تائيد دندانپزشک معتمد سازمان قابل پرداخت مي باشد )

چند نکته مهم :

 • در مورد اقلامي كه تعرفه آنها كمتر از 110 هزار ريال باشد تأييد پزشك معتمد سازمان مورد نياز نيست.
 • براي دريافت هزينه عينك طبي نيازي به تأييد پزشك معتمد سازمان نيست و بيمه شده با مراجعه مستقيم به شعبه يا ارائه گواهي تجويز پزشك و ارائه فاكتور خريد مي تواند هزينه مربوطه را دريافت كند
 • پرداخت هزينه عينك طبي و دندان مصنوعي براي مستمري بگيران تا دوبار (گذشت ده سال از تاريخ آخرين پرداخت هزينه پروتز مزبور ) قابل پرداخت است.

جدول زماني پرداخت کمک هزينه اروتز و پروتز :

هزينه هاي پروتز و اروتز ، در فواصل زماني مشخص (مطابق جدول زير ) قابل پرداخت است :

شيشه عينک طبي

هر دو سال يکبار

کنتاکت لنز

هر ده سال يکبار

دست وپاي مصنوعي

هر ده سال يکبار

ويلچر

هر ده سال يکبار

سمعک

هر ده سال يکبار

چشم مصنوعي

هر پنج سال يکبار

کفش طبي کلاب فوت

هردوسال يکبار( حداکثر تا پايان 15 سالگي )

سايرپروتزها و اروتزها

فقط يکبار

غرامت دستمزد ايام بيماري

در مواردي که بيمه شده به دليل بيماري يا بروز حوادث ناشي و غير ناشي از کار و يا بيماريهاي حرفه اي ، به طور موقت ، توانايي انجام کار را نداشته باشد و به تبع ان از دريافت مزد و حقوق محروم شود ، سازمان تامين اجتماعي با رعايت شرايط قانوني بخشي از حقوق و دستمزد او را در اين مدت جبران مي کند.

غرامت دستمزد ايام بيماري، در صورت برقراري شرايط زير قابل پرداخت است :

 • بيمه شده ازکارافتاده کلي نباشد.
 • کارفرما طبق ضوابط ومقررات ديگري مکلف به پرداخت حقوق بيمه شده بيمارخودنباشد .
 • بيمه شده در ايام بيماري حقوق يا مزد از کارفرما دريافت ننموده باشد و براي وي مزد مطرح باشد
 • استراحت پزشکي بيمه شده به تائيد مراجع پزشکي ذيربط رسيده باشد
 • در تاريخ اعلام بيماري، بيمه شده مشغول بکار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشد

 

براي دريافت غرامت دستمزد ايام بيماري ، ارايه مدارک زير الزامي است:

 • دفترچه درماني
 • گواهي استراحت پزشکي بيمه شده با مهر و امضاء پزشک معالج
 • گواهي کارفرما مبني براين که در تاريخ اعلام بيماري ، بيمه شده مشغول به کار ( يا درمرخصي استحقاقي ) بوده ، درمدت بيماري مشغول به کار نبوده و مزد و حقوق دريافت نکرده است .
 • تائيديه مراجع پزشکي سازمان

ويژگي هاي لازم براي تاييد گواهي هاي استراحت پزشکي:

 • در تمام گواهي ها بايد نوع بيماري ، مدت بستري در بيمارستان يا استراحت در منزل به تفکيک وبا صراحت مشخص شده باشد.
 • گواهي هاي استراحت پزشکي که در هر نوبت ، هفت روز يا کمتر باشد، ( و جمع آنها در طول سال از 15 روزبيشتر نشود ) براساس گواهي پزشک معالج قابل قبول است .
 • گواهي هاي استراحت پزشکي که در يک نوبت بيشتر از 7 روز باشد، بايد به تاييد پزشک معتمد برسد .
 • چنانچه جمع گواهيهاي استراحت پزشکي در طول سال از 15 روز تا 60 روز باشد ، بايد به تاييد پزشک معتمد برسد .
 • استراحتهاي بيش از 60 روز در طول سال بايد به تاييد شوراي پزشکي برسد .

چند نکته مهم:

در موارد زير، غرامت دستمزد ايام بيماري ، از اولين روز شروع استراحت پزشکي پرداخت مي شود:

 • در صورتي كه استراحت بيمار به دليل هر نوع حادثه يا به دليل بيماري حرفه اي باشد.
 • در صورتي كه بيمه شده بخشي از طول دوره استراحت (يا تمام آن) را در بيمارستان بستري شده باشد.
 • در صورتي كه استراحت بيمار در ارتباط با عواقب بيماري قبلي او باشد.
 • در مواردي که کارفرما بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه حقوق و مزاياي سه روز اول بيماري را پرداخت نموده باشد

در ساير موارد، غرامت دستمزد ايام بيماري از روز چهارم شروع استراحت پزشكي پرداخت مي شود.

چگونگي ارتباط بين سازمان تامين اجتماعي و کارفرمايان

ارتباط سازمان تامين اجتماعي با كارفرمايان فرايندي طولاني دارد وازمرحله تاسيس كارگاه (شركت . موسسه. كارخانه …) باتشكيل پرونده در شعبه تامين اجتماعي آغاز مي شود وبا ارسال ليست حقوق ودستمزد وپرداخت حق بيمه كارگران تحت پوشش به طور مستمر (معمولاً ماهانه ) درطول فعاليت كارگاه ادامه مي يابد.

بنابراين مهمترين ايستگاههاي ارتباطي سازمان تامين اجتماعي با كارفرمايان به شرح زير است:

تشكيل پرونده بيمه اي كارگاه درشعبه تامين اجتماعي ودريافت شماره كارگاه همزمان با آغاز فعاليت كارگاه

ارسال ليست حقوق يا دستمزد كارگران شاغل دركارگاه (بادرج كامل مشخصات وشماره بيمه شده براي هركارگر ) به شعبه تامين اجتماعي

پرداخت حق بيمه در مهلت تعيين شده ( حداكثر تا پايان ماه بعد )

اعلام تغييرات جابجايي نيروي كار شاغل در كارگاه همزمان با ارسال ليست حقوق ودستمزد به شعبه تامين اجتماعي

اعلام حوادث، بيماريها ورويدادهايي كه براي كارگران درارتباط با كار پيش مي آيد (ظرف سه روز اداري ) به شعبه تامين اجتماعي در طول دوره فعاليت كارگاه

 دريافت مفاصا حساب از شعبه تامين اجتماعي به هنگام نقل وانتقال (عين يا منافع) كارگاه

و ....

حقوق کارفرمايان

در برابر تكاليفي كه قانون براي كارفرمايان تعيين كرده حقوقي هم براي آنان درنظر گرفته است كه به نوعي جزو تكاليف سازمان تامين اجتماعي محسوب مي شود.

 برخي از اين حقوق به شرح زير است:
 

كارفرمايان حق دارند به قوانين و مقررات و دستورالعمل هايي كه نحوه عمل سازمان تامين اجتماعي نسبت به كارفرمايان و نيز حقوق و تكاليف آنان را بيان مي كند دسترسي داشته باشند. دراين زمينه سازمان تامين احتماعي بايدضمن ارائه اطلاعات مناسب ابهامات موجود درآنها را نيز برطرف نمايد.

كارفرمايان حق دارند از نتيجه بازرسي هاي شعب تامين اجتماعي از كارگاه خود (و يا نتيجه حسابرسي هاي انجام شده از دفاتر قانوني) باخبر شوند و در صورتي كه لازم بدانند توضيحاتي را اضافه كنند و يا به آن اعتراض نمايند.

 كارفرمايان حق دارند به ميزان بدهي برآوردي تعيين شده از سوي شعبه تامين احتماعي (حداكثر ظزف 30 روز) ازتاريخ ابلاغ اعتراض كنند وسازمان بايد اين گونه اعتراضها را در فرصت مقرر در كميسيون بدوي تشخيص مطالبات رسيدگي نمايد.

كارفرمايان حق دارند در صورتي كه اصل حق بيمه مطرح شده در هيات بدوي تشخيص مطالبات بيش از1500000 ريال باشد، حداكثر ظرف 20 روزاز تاريخ ابلاغ راي هيات، به آن اعتراض نمايند وسازمان بايد اين گونه اعتراض ها را در هيات تجديد نظر تشخيص مطالبات رسيدگي نمايد.

هيات هاي تشخيص مطالبات باحضور نماينده كارفرمايان تشكيل مي شود. با توجه به وحدت كارفرما در هيات هاي تشخيص مطالبات هر كارفرما حق دارد در جلسه هيات كه به منظور رسيدگي به اعتراض او تشكيل مي شود حضور يابد و توضيحات لازم را ارائه كند و يا نماينده معرفي نمايد.

هنگام ثبت معاملات مربوط به نقل وانتقال كارگاه ها . دفتراسناد رسمي بايد درباره وضعيت بدهي كارگاهازسازمان تامين اجتماعي استعلام كنند. دراين موارد سازمان تامين اجتماعي موظف است حداكثر ظرف 15 روز ازتاريخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان، پاسخ آن را طبق مقررات بدهد و اگر پاسخ ندهد دفترخانه مجاز به ثبت معامله نخواهد بود.

 كارفرمايان حق دارند درمواردي كه حسب قوانين نياز به ارائه مفاصاحساب ازتامين اجتماعي دارند صدور آن را از سازمان تقاضا كنند و سازمان مكلف است حداكثر پس از يك ماه از تاريخ ثبت تقاضاي كارفرما (در صورتي كه بدهي نداشته باشد)، مفاصاحساب را صادر و به تقاضاكننده ارائه نمايد. (در اين مورد، اگر كارفرما بدهي برآوردي داشته باشد، با حفظ حق اعتراض مي تواند مبلغ بدهي را به حساب سپرده سازمان واريز كند و مفاصا حساب دريافت نمايد).

تسهيلات قانوني براي کارفرمايان

علاوه بر آنچه ذكر شد درقوانين و مقررات تامين احتماعي براي كارفرمايان برخي از كارگاهها نسهيلت و حقوقي در نظر گرفته شده ست كه عناوبن آنها به شرح زير است:

 • معافيت از پرداخت حق بيمه براي قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي:

اگر قراردادهاي پژوهشي با شخص حقيقي منعقد شود. به طور كلي مشمول پرداخت حق بيمه نخواهد بود. در صورتي كه قرارداد پژوهشي با دانشگاه ها و مراكز علمي و مؤسسات تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه ها منعقد شود و اين مؤسسات فاقد بدهي بابت حق بيمه به سازمان باشند يا كاركنان آنها مشمول قانون تامين اجتماعي نباشند، اين قراردادها از پرداخت حق بيمه معاف هستند.

 

 • معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما:

برخي از كارگاه ها كه در حال حاضر تعداد آنها به37صنف مي رسد و باتوجه به قانون معافيت حق بيمه سهم كارفرما از معافيت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان 5 نفر كارگر برخوردارند. فهرست و شرايط آن با توجه به مصوبات هيات وزيران مشخص شده است و در صورتي كه ليست دستمزد و حق بيمه مربوطه را در مهلت مقرر به سازمان تسليم و پرداخت نمايند،از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان 5 نفر كارگر معاف هستند و حق بيمه سهم کارفرماي اينگونه کارگاهها را دولت پرداخت مي نمايد.

تقسيط بدهيها:

كارفرمايان مي توانند براي پرداخت بدهي هاي معوقه خود به سازمان، درخواست تقسيط نمايند. سازمان مي تواند اينگونه بدهي ها را حداكثر تا 36 قسط  تقسيط  نمايد اما اگر هر يك از اقساط به موقع پرداخت نشود. باقيمانده اقساط به دين حال تبديل مي گردد و علاقه بر تعلق جرائم به مانده بدهي بايد يكجا پرداخت شود.

تحويل ليست مزد و حقوق کارکنان به صورت دوره اي

چگونگي تحويل ليست مزد و حقوق كاركنان به صورت دوره اي (ليست سالانه)


براساس قانون تأمين اجتماعي، كارفرمايان بايد ليست مزد و حقوق كاركنان خود را هر ماه براساس فرم هاي ارايه شده از طرف سازمان تأمين اجتماعي تنظيم و به شعبه مربوط تحويل دهند.

از آنجا كه تنظيم و ارسال ليست ماهانه موجب صرف وقت نسبتا زيادي از طرف كارفرمايان و شعب سازمان مي شود، سازمان تأمين اجتماعي تدابيري اتخاذ كرده است تا كارفرمايان بتوانند ليست مزد و حقوق كاركنان خود را به صورت ليست دوره اي با هماهنگي شعبه مربوطه تنظيم و تحويل دهند و فقط تغييرات آن را به طور ماهانه گزارش نمايند.

تقسيط بدهيها

شرايط تقسيط بدهي كارفرمايان


تاخير در ارسال ليست و پرداخت حق بيمه و يا عدم پرداخت آن، موجب مي شود كه جرايمي به بدهي هاي معوقه تعلق گيرد و بطور ناخواسته هزينه هاي سنگيني را به كارفرمايان محترم تحميل نمايد. باوجود اين، كارفرماياني كه توان پرداخت بدهي هاي قانوني خود را نداشته باشند، مي توانند از تسهيلات قانوني به شرح زير استفاده كنند:

كارفرمايان مي توانند براي پرداخت بدهيهاي خود به سازمان درخواست تقسيط نمايند دراين صورت باتوجه به مفاد ماده 46 قانون تامين اجتماعي بدهي آنان حداكثر تا 36 قسط قابل تقسيط خواهد بود تقسيط بدهي بيش از 36 قسط درموارد استثنايي وبا انجام تحقيقات ازسوي شعبه مبني بر عدم امكان پرداخت بدهي در36 قسط بامجوز هيات مديره سازمان تامين اجتماعي امكان پذير است درصورتي كه كارفرما هريك از اقساط تعيين شده را به موقع پرداخت ننمايد بقيه اقساط تبديل به دين حال مي شود وازطريق اجرائيه قابل وصول خواهد بود.

در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط تعيين شده را به موقع پرداخت ننمايد، بقيه اقساط تبديل به دين حال مي شود و علاوه بر تعلق جرائم به مانده بدهي تبديل به حال شده (به روز شدن) از طريق اجرائيه قابل وصول خواهد بود.

تشکيل پرونده بيمه اي براي کارگاههاي حقيقي

كارفرمايان كارگاههاي تازه تاسيس (شخصيت حقيقي) براي تشكيل پرونده بيمه‌اي خود چه بايد بكنند؟


كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون بايد ظرف مدت 15 روز ازتاريخ تاسيس به منظور بيمه كردن كاركنان خود به نزديكترين شعبه تامين احتماعي واقع درمحدوده عملكرد كارگاه مراحعه كنند ومدركي را كه نشانگر كارفرما بودن آنها مي باشد، به شعبه تحويل داده و كد كارگاه دريافت نمايند.

مداركي كه مي تواند ملاك كارفرمايي شخص باشد:

 جواز كسب صنفي معتبر(دائم ياموقت) يا هرگونه اجازه كار از مراجع ذيصلاح

 پروانه تاسيس يا بهره برداري

 اسناد مالكيت يا اسناد احاره و يا صلح نامه كارگاه (اعم از رسمي يا عادي)

 تاييد اتحاديه يا مجمع امورصنفي مربوطه مبني بر كارفرمايي و بهره برداري كارگاه

شعبه تامين اجتماعي، پس از شناسايي كارگاه و تعداد كارگران شاغل در آن، پرونده كارگاه را تشكيل داده و شماره كارگاه را به آن اختصاص خواهد داد.

كارفرما مي بايستي هر ماه ليست كارگران يا كارمندان مشمول قانون تامين اجتماعي كه در استخدام يا در اختيار دارند صرف نظر از نوع قرارداد و كار و ترتيب استخدام و نحوه پرداخت حقوق و مزايا در مهلت مقرر در قانون (حداكثر تا آخرين روز ماه بعد) به سازمان ارسال نمايد.

به هنگام تحويل اولين ليست، بايد اصل و تصوير شناسنامه تمام كاركنان كارگاه به واحد نام نويسي شعبه ارايه شود و ضمن دريافت شماره بيمه، اين شماره در ليست هاي ماهانه در مقابل نام افراد درج گردد تا بيمه شدگان بتوانند از خدمات بيمه استفاده نمايند.

لازم است يادآوري شود كه در مورد زير، دريافت مفاصاحساب از شعبه تامين اجتماعي لازم است:

 به هنگام نقل و انتقالات كارگاه

تشکيل پرونده بيمه اي براي کارگاههاي حقوقي

كارفرمايان كارگاههاي تازه تاسيس (شخصيت حقوقي) براي تشكيل پرونده بيمه اي خود چه بايد بكنند؟


پس از ثبت اين كارگاهها در اداره ثبت شركتها . نماينده شركت بايد به منظور بيمه كردن كاركنان خود به نزديكترين شعبه سازمان تامين اجتماعي مراجعه نمايد ومدارك زير را جهت تشكيل پرونده به شعبه تحويل دهد

نامه اعلام تاسيس شركت

روزنامه رسمي كشور كه آگهي تاسيس شركت درآن اعلام شده است

اساسنامه شركت

تصوير سند مالكيت يا اجاره محل شركت

ساير مدارك مرتبط با شروع فعاليت و تاسيس شركت بر حسب مورد (مانند اظهارنامه ثبت وموافقت اصولي)

شعبه تامين اجتماعي پس از دريافت مدارك وانجام مراحل اداري ضمن تشكيل پرونده واختصاص شماره كارگاه مراتب رابه صورت كتبي به شركت اعلام خواهد نمود.

پس از آن، كارفرما بايد هرماه ليست كارگران خود را تنظيم و به شعبه تحويل نمايد.به هنگام تحويل اولين ليست، بايد اصل و تصوير شناسنامه تمام كارگران خود را به واحد نام نويسي شعبه ارايه نمايند و ضمن دريافت شماره بيمه، اين شماره را در ليست هاي ماهيانه در مقابل نام افراد درج نمايد تا بتوانند از خدمات بيمه استفاده نمايند.

تشکيل پرونده بيمه اي براي پيمانکاران

پيمانكاران براي تشكيل پرونده بيمه اي خود چه بايد بكنند؟


درمواردي كه يك كارفرما انجام كاررا به صورت مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي كند، رعايت موارد زير در راستاي اجراي ماده 38 قانون تامين اجتماعي ضروري است:

 

 

كارفرما (واگذارنده كار ) در متن قراردادپيمانكار (مقاطعه كار) را متعهد مي نمايد كه كاركنان خود وهمچنين كاركنان پيمانكار فرعي رانزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايد وكل حق بيمه را بپردازد.

 

كارفرما (واگذارنده كار ) در مورد قراردادهاي غيرعمراني، بايد 5% مبلغ ناخالص كاركرد را از هر صورت وضعيت مقاطعه كار، كسر كند و نزد خود نگه دارد.

 

پس از انعقاد قرارداد يك نسخه از آن بايد به وسيله كارفرما (ياپيمانكار) به نزديكترين شعبه سازمان تامين اجتماعي (واقع درمحل اجراي پروژه ) تحويل گردد.

 

شعبه تامين اجتماعي پس از دريافت قرارداد براي كارگاه تشكيل پرونده داده وشماره كارگاه و رديف پيمان را اختصاص مي دهد.

 

سرانجام پيمانكار صورت دستمزد و مزاياي كاركنان شاغل در طرح را در دوره زماني تعيين شده تنظيم نموده و مابه التفاوت حق بيمه طبق مصوبه مورخ 70/1/24 شوراي عالي تامين اجتماعي مربوطه را پرداخت و سپس مفاصاحساب دريافت خواهد نمود.

آيين نامه طرز تنظيم وارسال ليست مزد و حقوق ماهانه

خلاصه اي از آيين نامه طرز تنظيم وارسال ليست مزد وحقوق ماهانه


كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ شمول بايد به شعبه تامين اجتماعي واقع در حوزه عمل كارگاه مراحعه كنند وبا استفاده از فرمهايي كه دراختيار آنان قرار مي گيرد مشخصات كارگاه و كارگران خود را تكميل نموده وبه شعبه ارائه نمايند

 

كارگاههايي كه كارگر جديد استخدام مي كنند بايد حداكثر ظرف 15 روز ازتاريخ استخدام كارگر جديد براي نامنويسي و دريافت شماره انفرادي او اقدام كنند

كارفرمايان بايد براي تمامي كارگران و كاركنان خود كه مشمول قانون تامين احتماعي باشند ليست مزد وحقوق ومزاياي آنان را با مشخصات زير به شعبه تامين اجتماعي ارسال نمايند

نام ونام خانوادگي كارفرما يا مشخصات شركت ونام ونام خانوادگي مدير عامل شركت

شماره اختصاصي كارگاه كه از طرف شعبه به كارفرما اعلام شده است و نام ونشاني دقيق كارگاه يا كارگاهها

نام ماه وتعيين روزهايي كه صورت مزد وحقوق براي آن مدت تهيه شده است

شماره رديف ، نام ونام خانواگي بيمه شده وشماره اختصاصي بيمه شده كه ازطرف شعبه اعلام شده است

مبلغ حق بيمه سهم بيمه شده

جمع مبلغ بيمه سهم بيمه شده وسهم كارفرما

مهلت تحويل ليست حقوق ودستمزد مربوط به هرماه تا آخرين روز ماه يعد است

اگر بيمه شده اي براثر بيماري نتواند درمحل كار حضور يابد كارفرما بايد ايام بيماري را باذكر تاريخ درستون ملاحظات ليست حقوق و دستمزد توضيح دهد

اگر بيمه شده اي ترك خدمت كرده يا خدمت او پايان يافته باشد كارفرما بايد موضوع را در ستون مربوط به ترك كار در ليست حقوق و دستمزد درج نمايد ودر مورد شعبه غير مكانيزه پايان خدمت بييمه شده را كتباً به شعبه اعلام نمايد.

پرداخت هايي كه مشمول كسر حق بيمه نيستند

تمام مزاياي نقدي  كه تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق ، كارمزد ويا كارآموزي به بيمه شده پرداخت مي شود در صورتي كه از حداقل حقوق و مزاياي سال مربوطه كمتر نباشد، مشمول كسر حق بيمه است.

مزايايي كه مشمول كسر حق بيمه نيست به شرح زير است:

 

بازخريد ايام مرخصي

 

كمك هزينه عائله مندي

 

هزينه سفر و فوق العاده ماموريت

 

عيدي

 

مابه التفاوت كمك هزينه مسكن وخواربار درايام بيماري

 

حق شير

 

پاداش نهضت سواد آموزي

 

حق التضمين (كسر صندوق )

 

خسارت اخراج و مزاياي پايان كار

 

پاداش افزايش توليد باتوجه به مصوبات اداره كار

مقررات مربوط به مهلت پرداخت حق بيمه و ارسال ليست و جرايم تاخير مربوطه


مهلت قانوني جهت تحويل ليست وپرداخت حق بيمه هر ماه حداكثر تاپايان آخرين روز ماه بعد است. براي كارفرمايان كارگاههاي مشمول معافيت سهم كارفرما تا ميزان 5 نفر اين مهلت تا آخرين روز دوماه بعد خواهد بود.

درصورت تاخير يا عدم ارسال ليست و همچنين تاخير يا عدم پرداخت حق بيمه مربوط به هرماه درمهلت تعيين شده كارفرما برحسب قانون جرايم درهرمورد ملزم به پرداخت جريمه خواهد بود.

جريمه تاخير ارسال ليست باتوجه به ميزان حق بيمه متعلقه و براساس قانون جرائم مصوب 9/5/73 مجلس شوراي اسلامي محاسبه و جريمه تاخير تاديه پرداخت حق بيمه، به ميزان 2% حق بيمه ماهيانه براي هر ماه تاخير پرداخت و براساس قانون نوسازي صنايع مصوب 26/5/82، محاسبه و مطالبه خواهد شد.

اگر كارفرما به دليل تاخير درپرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن ( همچنين تاخير يا عدم ارسال ليست ) مشمول جريمه شود واصل حق بيمه و بيمه بيكاري را قبل از صدور برگ لازم الاجرا كلاً پرداخت نمايد. ازپرداخت 30% جريمه هاي مربوطه معاف خواهد بود

با صدور برگ لازم الاجرا، معافيت 30% جريمه هاي متعلقه لغو و علاوه بر آن يك بيستم بدهي به عنوان نيم عشر اجرايي به كارگاه تعلق خواهد گرفت.

حقوق قانوني کارفرمايان در قبال بدهي اعلام شده

حقوق قانوني كارفرمايان درقبال بازرسي ها و بدهي هاي اعلام شده


 

كارفرمايان حق دارند از نتيجه بازرسيهاي انجام شده توسط شعب تامين اجتماعي باخبر شوند.

درصورتي كه كارفرمايان به ميزان بدهي اعلام شده ازطرف سازمان تامبن اجتماعي معترض باشندمي توانند ظرف مدت 30 روز ازتاريخ ابلاغ بدهي اعتراض خود را به صورت كتبي به شعبه تامين اجتماعي تسليم نمايند.اين اعتراض بايد در دفتر شعبه ثبت شود.

اعتراض كارفرما در هيات بدوي تشخيص مطالبات رسيدگي و نتيجه به كارفرما اعلام مي گردد.

اگرمبلغ اصل حق بيمه مطرح شده درهيات بدوي تشخيص مطالبات بيش از 1500000 ريال باشد، كارفرمايان مي توانند ظرف 20 روز ازتاريخ ابلاغ راي هيات بدوي، نقاضاي تجديد نظر نمايند.

كارفرماياني كه بدهي نداشته باشند، در صورت درخواست از شعبه تامين اجتماعي، مي توانند مفاصاحساب و گواهي عدم بدهي كارگاه را دريافت نمايند.

نامنويسي از بيمه شدگان اتباع بيگانه

شناسايي ونامنويسي از بيمه شدگان اتباع بيگانه كه دركارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي اشتغال دارند براساس موارد ذيل صورت مي گيرد


1- اصل و تصوير مجوز اشتغال بکار صادره از اداره کل اشتغال اتباع بيکانه ،وزارت کار و امور اجتماعي

2- اصل و تصوير گذر نامه و کارت شناسايي

3- تکميل فرم پرسشنامه نامنويسي

ضمناً به جاي شماره شناسنامه از شماره كارت اقامت كه از سوي وزارت كشور صادر گرديده ويا از شماره گذرنامه استفاده مي شود

مقررات بيمه اي مربوط به نقل و انتقال مالکيت کارگاهها

هنگام نقل وانتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي، شرطي، رهن، صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال به صورت رسمي و غيررسمي انجام گيرد، انتقال گيرنده بايدگواهي سازمان تامين اجتماعي را مبني بر نداشتن بدهي (بابت حق بيمه ومتفرعات آن ) از انتقال دهنده مطالبه نمايد. در صورت عدم دريافت گواهي مذكور، انتقال دهنده و انتقال گيرنده درخصوص پرداخت مطالبات سازمان مسئوليت تضامني خواهند داشت.

درصورتي كه معامله بدون اخذ مفاصاحساب از سازمان تامين احتماعي انجام گيرد انتقال دهنده وانتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود.

درصورتي كه بنا به اعلام سازمان تامين اجتماعي واگذارنده بدهي داشته باشد مي تواند با پرداخت بدهي خود به صورت سپرده نسبت به انتقال سند اقدام نمايد. دراين صورت حق اعتراض او به ميزان بدهي اعلام شده براساس ضوابط به قوت خود باقي خواهد بود .

دفاتر اسناد رسمي مكلفند درموقع تنظيم سند ، درباره بدهي واگذار كننده (انتقال دهنده ) از شعبه سازمان تامين اجتماعي استعلام نمايند. درصورتي كه ظرف مدت 15 روز ازتاريخ ثبت برگ استعلام در دفتر شعبه پاسخي ارائه نشود دفترخانه مي تواند معامله را بدون مفاصاحساب ثبت نمايد.

حوادث ناشي از کار چيست؟

مقررات وتوصيه هاي مربوط به حوادث ناشي ازكار


حوادث ناشي از كار چيست؟

حوادثي است كه درحين انجام وظيفه وبه سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد براساس اين تعريف حوادثي كه به يكي از صورتها يا علل زير رخ دهد ناشي ازكارمحسوب مي شود

دراوقاتي كه بيمه شده دركارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمانها ومحوطه آن مشغول به كارباشد

دراوقاتي كه به صورت مامور درخارج از كارگاه انجام وظيفه مي كند

دراوقات عادي رفت وبرگشت بيمه شده بين منزل وكارگاه

دراوقات مراجعه به درمانگاه يا بيمارستان بابت معالجات درماني وتوانبخشي

درحين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان ومساعدت به آنان

کارفرمايان در زمان وقوع حوادث ناشي از کار چه بايد کنند؟

اقدامات اوليه را براي حلوگيري از تشديد عوارض حادثه انجام دهند (هزينه احتمالي اين اقدامات را سازمان تامين اجتماعي مي پردازد)

گزارش حادثه را حداكثر ظزف سه روز اداري به اطلاع شعبه تامين اجتماعي برسانند

اگر در حادثه ناشي از کار کارفرما مقصر باشد،چه مي شود؟

اگرثابت شود كه حادثه به دليل عدم رعايت مقررات حفاظت فني ويا عدم رعايت احتياط از طرف كارفرما (يانمايندگان كارفرما ) بوده سازمان تامين احتماعي تعهدات خود را درقبال بيمه شده انجام مي دهد اما هزينه هاي مربوط را از كارفرما مطالبه خواهد كرد

درحوادث ناشي ازكار ، تعهدات سازمان تامين اجتماعي (مانند برقراري مستمري ازكارافتادگي كلي وجزئي ، غرامت مقطوع نقص عضو وغرامت مقطوع فوت ) مشروط به داشتن سابقه حق بيمه نيست وبدون توجه به سوابق بيمه اي بيمه شده مزاياي قانوني ارائه مي گردد

وظيفه بيمه گر و کارفرما در پيشگيري از حوادث ناشي از کار

ايمن سازي محيط كارگاه ومراكز توليدي وظيفه اي دوگانه است كه هم كارفرما و هم دستگاههاي دولتي و بيمه اي درقبال آن مسئولند . حوادث ناشي ازكار متاسفانه دركشور ما درسطح بسيار بالائي اتفاق مي افتد وهزينه هايي كه جامعه چه از نظر اجتماعي وچه از نظر اقتصادي دراين خصوص مي پردازد شديداً نگران كننده است.

حوادثي كه در كارگاه ها اتفاق مي افتد وموجب ازكارافتادگي، فوت و بيماري كارگران مي گردد به يك اندازه كارفرما وسازمان بيمه گر را به چالش مي طلبد .ضمن اينكه مشكلات و فشارهاي روحي ورواني ناشي از آن كه به خانواده هاي حادثه ديده وارد مي شود خود مقوله جداگانه اي است كه بار آن را جامعه بطور مستقيم به دوش مي كشد. بنابراين براي پيشگيري از حوادث داخل كارگاه كه پيامدهاي ناگوار آن دامنگير همگان از جمله كارفرما، سازمان بيمه گر وخانواده هاي حادثه ديده ودرنهايت جامعه مي گردد، دستگاهها ومراكز دولتي و بيمه اي نيز مكلفند با اتخاذ تدابير واقداماتي كارفرما را به استانداردسازي محيط كار ترغيب سازند. چنانچه اين موضوع براي كارفرمايان روشن شود كه ايمني كارگاه و تامين وسائل ايمني براي كارگران موجب كاهش حوادث و درنتيجه تبعات بعدي آن مي گردد انگيزه لازم را براي تامين حداقل استانداردهاي ايمني بكار خواهند گرفت . البته اين مهم نيازمند قوانين ومقررات جامعي است كه تلاش جمعي كارفرمايان ، بيمه شدگان و دولت را جهت تحقق آن مي طلبد.

درمجموع كارفرمايان به دلايل زير به موضوع حوادث ناشي ازكار وپوشش بيمه اي كاركنان خود اهميت لازم را نداده وعلاقه اي نشان نمي دهند

 

برخي از كارفرمايان از خطرهايي كه كارگاه و نيروي كار را تهديد مي كند شناخت و ارزيابي درستي ندارند

 

برخي ديگر ازكارفرمايان درمورد پوشش هاي بيمه اي ودامنه وحدود وظايف آن آشنايي كافي ندارند

 

برخي احتمال بروز حوادث را بسيار ناچيز مي پندارند

 

بعضي ازكارفرمايان حق بيمه را رقم بالايي مي دانند كه اگر در ستون صرفه جوئي آورده شود اقتصادي تر است

 

برخي نيز با تاكيد برتجربيات گذشته اينگونه فكر مي كنند كه اگر حادثه اي رخ داد براي آن فكري خواهيم كرد

همانطوركه اطلاع داريد كارفرمايان درمورد بروز حادثه دركارگاه خود مسئولند . درماده 66 قانون تامين اجتماعي به خوبي اين مسئوليت نمايان است (( درصورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي واحتياط لازم ازطرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان تامين اجتماعي هزينه هاي مربوط به معالجه وغرامات و مستمريها و غيره را پرداخته وطبق ماده 50 اين قانون ازكارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود )) تبصره يك اين ماده نيز اعلام مي دارد كه مقصر مي تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري به سازمان از بابت خسارات وارده معاف گردد.بنابراين آشنايي كارفرمايان در زمينه اهميت بهداشتي فني محيط كار و سالم سازي كارگاه از جمله مسائلي است كه نيازمند اهتمام ويژه مي باشد.

اعلام سابقه و صدور کارنامه

در دست ساخت

تعاريف

1- حساب انفرادي:

به مجموع اتفاقات بيمه‌اي اعم از پرداخت حق بيمه، دريافت دفترچه، برخورداري از حمايتهاي کوتاه مدت، برخورداري از حمايتهاي بلند مدت و ... که در حيطه تامين اجتماعي در سراسر کشور براي يک بيمه شده حادث مي‌شود را گويند.

2- سابقه پرداخت حق بيمه:

به ايامي که حق بيمه مربوطه طبق مقررات به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شده اطلاق مي‌گردد.

3- سوابق قطعي وانواع آن جهت بهره برداري وارائه حمايتهاي قانوني:

    - سوابق ناشي از ليست كارگاهها
    - سوابق ناشي از بازرسيها وحسابرسيها
    - سوابق ناشي از حمايتهاي قانوني کوتاه مدت (بيمه بيکاري، ايام بيماري، ايام استراحت بارداري مشروط به اينکه پس از ارائه حمايت سند مربوطه در سيستم استخراج و ثبت شده باشد).
    - سوابق ناشي از پرداخت حق بيمه بيمه‌شدگان خاص (بيمه‌هاي اختياري، حرف و مشاغل آزاد، رانندگان، و ...)

4- سوابق غير قطعي (برآوردي):

آندسته از سوابق ناشي از بازرسيها که از نظر مطالباتي به مرحله قطعيت نرسيده است.

کليات

1- جمع آوري سابقه و مدارک لازم:

بيمه‌شدگان مشمول تامين اجتماعي در صورت داشتن سابقه پرداخت حق بيمه در شعب مختلف مي‌توانند با در دست داشتن دفترچه تامين اجتماعي و شناسنامه به آخرين شعبه محل بيمه پردازي مراجعه و با تکميل فرم مربوطه نسبت به جمع آوري سوابق خود اقدام نمايند.

2- کارنامه سوابق بيمه شدگان:

کارنامه فرمي است که سوابق پرداخت حق بيمه يک بيمه شده در سطح کارگاههاي محدوده فعاليت يک شعبه در آن درج شده است. لازم بذکر است سنوات پرداخت حق بيمه کامل (يکسال تمام) در قسمت بالاي فرم و سنوات ناقص (کمتر از يکسال) به تفکيک ماه و سال درمحلهاي پيش بيني شده قسمت مياني درج مي‌گردد.

2-1- نحوه دريافت

کارنامه سوابق بيمه شدگان به دو طريق در اختيار آنان قرار داده مي‌شود:
   - مامورين ابلاغ سازمان تامين اجتماعي با مراجعه به کارگاه بيمه شده نسبت به تحويل کارنامه به وي اقدام مي‌نمايند.
   - کارنامه‌هاي سوابق بيمه‌شدگان هر کارگاه به نشاني محل اشتغال آنها از طريق پست ارسال مي‌گردد.

2-2- محتويات

کارنامه بيمه‌شدگان حاوي اطلاعات هويتي شامل نام و نام‌خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور، تاريخ تولد و کليه سوابق پرداخت حق بيمه موجود در شعبه صادر کننده کارنامه مي‌باشد.

3- نحوه اعتراض به کارنامه سوابق پرداخت حق بيمه:

بيمه شدگانيکه به ميزان سوابق پرداخت حق بيمه درج شده در کارنامه خود اعتراض داشته باشند ميتوانند ظرف مدت يکماه پس از تاريخ ابلاغ، مراتب اعتراض خودرا در جدول مخصوص تعبيه شده در فرم کارنامه درج و به شعبه ذيربط تسليم نمايند. لازم بذکر مي‌باشد که عدم اعتراض در مهلت مقرر (يکماه) به منزله پذيرش سوابق قيد شده در کارنامه مي‌باشد.

نامنويسي و صدور دفترچه

در واحدهاي اجرايي سراسر کشور واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي به جهت نوع کار و وظيفه‌اي که بر عهده دارد يکي از مهمترين وحساسترين بخشها در اجرا محسوب مي‌شود زيرا واحدي است که از ورود تا خروج بيمه شده از بيمه پردازي تا بازنشستگي، فوت، از کارافتادگي، و در زمان برخورداري از مزايايي مانند مقرري بيمه بيکاري و ... خود بيمه شده و يا بازماندگان وي با آن سروکار دارند و همانگونه که از عنوان اين واحد پيداست اهم فعاليت آن شامل دوبخش ذيل ميباشد:

1- نامنويسي، شناسايي اوليه بيمه شده و صدور دفترچه

وظيفه اصلي بخش شناسايي و نامنويسي، ثبت و نگهداري اطلاعات هويتي بيمه شدگان و کارگاهها مي‌باشد. بنابراين کليه فعاليتهاي مربوط به ثبت نام بيمه‌شدگان و کارگاهها و همچنين مراحل صدور وتامين اعتبار دفاتر درماني نيز از وظايف اين بخش ميباشد.

مدارك لازم جهت تخصيص شماره بيمه:

اظهارنامه تكميل شده نامنويسي توسط بيمه شده.
اصل شناسنامه بيمه شده اصلي.
كپي برابر اصل شده شناسنامه بيمه شده اصلي.
نامنويسي افراد تحت تكفل: پس از شناسايي و تخصيص شماره بيمه جهت بيمه شده اصلي، افراد تحت تكفل وي (در زمان نامنويسي)، ‌با مشاهده اصل شناسنامه و دريافت كپي برابر اصل آن نامنويسي مي گردند.

1-1- شناسايي و نامنويسي

كليه پرسنل شاغل در كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي به موجب قانون و همچنين افرادي كه در قالب انعقاد قرارداد بيمه اختياري، حرف و مشاغل آزاد و يا رانندگان، با سازمان ارتباط پيدا مي نمايند، ‌به عنوان بيمه شده قلمداد مي گردند و به هر بيمه شده پس از شناسايي يك شماره شناسايي 8 رقمي تحت عنوان «شماره بيمه» تخصيص مي‌يابد.

2- حسابهاي انفرادي

بخش حسابهاي انفرادي عمليات نگهداري و اعلام سوابق به منظور بهره‌مندي ازحمايتهاي مقرردرقانون (حمايتهاي کوتاه مدت وبلند مدت) را به عهده دارد.

1-2- صدور و تامين اعتبار بيمه شده اصلي

صدور دفترچه درمان بيمه شده اصلي (اجباري)

الف) جهت صدور دفترچه درماني بيمه شدگان شاغل دركارگاههايي كه ليست حق بيمه خود را به طور جاري ارائه مي نمايند در زمان درخواست (مراجعه) مي‌بايست در ليست دو ماه قبل كارگاه مربوطه داراي كاركرد باشند ضمناً در صورتيكه روش ارسال ليست كارگاه دو ماهه است بايد بيمه شده در ليست سه ماه قبل داراي كاركرد باشد.
ب) چنانچه از تاريخ آخرين گزارش بازرسي لغايت تاريخ مراجعه بيمه شده كمتر از 3 ماه باشد صدور دفترچه درماني انجام مي پذيرد. مدت زمان تامين اعتبار آن با توجه به سابقه پرداخت حق بيمه تعيين مي گردد.

صدور دفترچه درمان بيمه شده اصلي (خاص)

صدور و تامين اعتبار دفترچه اين قبيل بيمه شدگان بر حسب نوع قرارداد منعقده و ميزان حق بيمه پرداختي (حق سرانه درمان) انجام مي پذيرد.

صدور دفترجه درمان بيمه شده اصلي (رانندگان)

صدور و تامين اعتبار دفترچه درماني اين قبيل بيمه شدگان نظر به اجباري بودن نوع بيمه چنانچه بيمه شده داراي كارت هوشمند رانندگي معتبر باشد و حق بيمه مربوطه را پرداخت نموده باشد صدور دفترچه درماني جهت آنان انجام مي پذيرد.

صدور دفترچه درمان بيمه شده اصلي (بيمه بيکاري)

در صورتي که بيمه شده مشمول بيمه بيکاري باشد دفترچه درمان صادر و تامين اعتبار مي‌گردد.

صدور دفترچه درمان بيمه شده اصلي (مستمري بگيران)

صدور دفترچه درماني اين قبيل افراد پس از صدور حكم و پرداخت مستمري صورت مي‌پذيرد
  همسر ييمه شده
  فرزند دختر بيمه شده
  فرزند پسر بيمه شده
  فرزند چهارم
  پدر ومادر بيمه شده

2-2- صدور و تامين اعتباردفترچه درمان افراد تبعي

همسر بيمه شده در صورتي كه داراي شرايط ذيل باشد.

عقد ازدواج، دائم و در دفاتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده باشد. تذكر: در مورد همسر اتباع بيگانه مشمول بايد موضوع ازدواج آنان از طريق وزارت كشور و يا ساير مراجع رسمي ذيربط استعلام و مورد تائيد قرار گيرد.

فرزند اناث

- فرزندان اناث بيمه شدگان / مستمري بگيران بازنشسته، از كارافتاده كلي و متوفي به شرط نداشتن شوهر و عدم اشتغال به كار، از تاريخ تقاضا مي توانند از حمايتهاي مقرردر قانون تامين اجتماعي بهره مند گردند. - درخصوص بررسي وضعيت فرزندان اناث بيمه شدگان و مستمري بگيران بازنشسته و از كارافتاده كلي مشاهده اصل شناسنامه فرزند و اطمينان از نداشتن شوهر و اخذ تعهد از بيمه شده مبني بر نداشتن شغل براي افراد بالاي 15 سال الزامي است .

فرزندان ذكور:

فرزندان ذكور بيمه شدگان و مستمري بگيران در صورت احراز هر يك از شرايط ذيل استحقاق دريافت حمايتها را خواهند داشت . الف - در صورتيكه سن آنان كمتر از 18 سال بوده و يا اينكه بيش از 18 سال سن داشته و منحصراً به موجب ارائه گواهي تحصيلي معتبر از آموزش وپرورش و يا يكي از دانشگاهها و موسسات رسمي آموزشي مورد تائيد وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري اطلاعات به تحصيل اشتغال داشته باشند. ب - در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي قادر به كار نباشند.و از كار افتاده كلي شناخته شوند. ج - در صورت ترك تحصيل موقت ،‌استفاده از مزاياي مذكور متوقف و با اشتغال مجدد به تحصيل برخورداري از مزاياي مورد بحث منحصراً در مدت اشتغال به تحصيل بلامانع مي باشد.

فرزندان چهارم وبعدازآن:

در اجراي قانون تنظيم خانواده و کنترل جمعيت استفاده فرزند چهارم و بعد از آن از مزاياي درمان از تاريخ 26/2/73موکول به پرداخت حق سرانه درمان است

پدر و مادر بيمه شده:

الف - درصورتي كه پدر حداقل 60 سال و مادر 55 سال تمام سن داشته باشد و فاقد تمكن مالي بوده و از سازمان يا ساير صندوقهاي بازنشستگي مستمري دريافت ننمايند ب - طبق نظريه كميسيونهاي پزشكي ازكارافتاده كلي شناخته شوند و تحت تكفل بودن آنان مورد تائيد سازمان (بازرس فني شعبه ) قرار گرفته باشد.(بدون در نظر گرفتن شرط سني )

3-2- بيماران خاص

مدارك لازم جهت رسيدگي به تقاضاي بيمه شدگان جهت استفاده از دفترچه درمان بيماران خاص در دفاتر رسيدگي به اسناد پزشكي به شرح موارد ذيل ميباشد:
  ارائه اصل دفترچه درمان بيمه شده اصلي و بيمار.
  ارائه اصل شناسنامه بيمار
  فتوكپي صفحه اول دفترچه بيمه شده اصلي و بيمار.
  فتوكپي شناسنامه بيمار.
  ارائه معرفي نامه از انجمنهاي ذيربط (انجمن بيماري تالاسمي – هموفيلي و دياليزي)
  ارائه معرفي نامه از پزشك معالج منضم به اعلام نام داروي مصرفي و ميزان مصرف ماهانه.
  ارائه مدارك مثبته دال بر بيماري ، مثل آزمايشات پاتولوژي كه به تائيد پزشك معالج نيز رسيده باشد.
ضمنا تعداد نسخ دفترچه‌هاي درماني اين قبيل بيمه شدگان 45 برگي مي باشد.

4-2- تجديد و تامين اعتبار دفترچه‌هاي درماني در ساير شعب كشور

تجديد و تامين اعتبار دفاتر درماني بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران و افراد تحت تكفل آنان در ساير شعب كشور به منظور بهره مندي بيمه شدگان، مستمري بگيران و يا افراد تحت تکفل ايشان که بنا به دلايل مختلف متقاضي استفاده ازخدمات مربوط به دفاتردرماني ( تجديد ، تامين اعتبار ) درخارج از محدوده ( شهر ) محل بيمه پردازي و يا دريافت مستمري خودميباشند ، ترتيبي اتخاذگرديده تا اين قبيل از بيمه شدگان با مراجعه به يکي از شعب تامين اجتماعي شهرستانهاي سراسر کشور قادر به دريافت مزاياي مذکور باشند.

5-2- مدارک لازم جهت صدور دفترچه المثني

ارائه استشهاد محلي
واريز مبلغ خسارت هزينه صدور دفترچه المثني
ارائه اصل دفترچه بيمه شده اصلي (جهت افراد تبعي)

شرايط نامنويسي افراد تحت تکفل

مشخصات افراد تحت تكفل بيمه شده اصلي


براساس قانون و مقررات تأمين اجتماعي، افراد تحت تكفل بيمه شده كه مي توانند به تبع او از خدمات درماني سازمان استفاده كنند، عبارتند از:


الف : براي بيمه شده مرد

همسر بيمه شده

فرزندان پسر زير 18 سال، (فرزندان پسر داراي 18 سال تمام سن با ارايه گواهي تحصيلي معتبر از موسسات آموزشي مورد تائيد و يا در اثر بيماري يا نقص عضو به تشخيص کميسيون پزشکي سازمان از کار افتاده کلي تشخيص داده شوند)

فرزندان دختر تاهرسني به شرط آنكه ازدواج نكرده و يا شاغل نباشند.

پدرومادر بيمه شده در صورتي كه: 1_ تحت تكفل او باشند 2_ سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال بيشتر باشد و يا اينكه به تشخيص كميسيون پزشكي از كارافتاده كلي باشند 3_ در هر صورت تحت حمايت هيچيک از صندوقهاي بيمه اي نبوده و مستمري دريافت ندارند.


ب – براي بيمه شده زن


شوهربيمه شده به شرطي كه :

معاش شوهر توسط همسرش تامين شود .

سن شوهر بيشتر از 60 سال باشد و يا به تشخيص كميسيون پزشكي ازكارافتاده کلي باشد معاش وي توسط همسرش تامين شود وتحت پوشش صندوق حمايتي بيمه اي خاصي قرار نداشته ياشد .

 

فرزندان بيمه شده زن مطابق :

همان شرايطي كه براي فرزندان بيمه شده مرد بيان گرديد.


راي دادگاه حضانت فرزندان بعهده مادر باشد،پدر در قيد حيات نباشد و فرزندان از صندوق حمايتي بيمه اي خاصي مستمري بازماندگان دريافت ننمايند.

 

مستمري بازنشستگي

پرداخت مستمري بازنشستگي وتامين شرايط زندگي مناسب براي بيمه شدگان، به هنگام بازنشستگي، يکي از کارکردهاي اصلي نظام بيمه تامين اجتماعي است به نحوي که ، درقبال دريافت حق بيمه دردوران اشتغال بيمه شدگان، مسئوليت پرداخت مستمري به همراه تامين وارائه خدمات درماني به آنان وخانواده هايشان را ،در دوران بازنشستگي، برعهده مي گيرد.

شرايط لازم براي در خواست مستمري بازنشستگي :

بيمه شدگاني که به سن قانوني بازنشستگي ( 60 سال تمام براي مردان و 55 سال تمام براي زنان )مي رسند ، در صورتيکه حداقل سابقه پرداخت حق بيمه مقرردر سن ياد شده را دارا باشند، ميتوانند تقاضاي بازنشستگي کنند. حداقل سابقه پرداخت حق بيمه تا تاريخ 14/7/81 ، ده سال تمام و در حال حاضر تا 14/7/87 شانزده سال تمام بود، پس از آن با گذشت هر سال ، يک سال به اين سابقه اضافه ميشود تا به بيست سال تمام برسد.

چند نکته مهم:

 • در صورتي که بيمه شده حداقل 30 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد، سن بازنشستگي براي مردان 50 سال وبراي زنان 45 سال تمام خواهد بود.
 • درصورتيکه بيمه شده(مرد يا زن ) داراي 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه باشد، بدون شرط سني ميتواند درخواست بازنشستگي کند.
 • زنان بيمه شده با 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه و 42 سال سن ، مشروط بر اينکه بهنگام ارائه درخواست بازنشستگي يا ترک کار در کارگاههاي مشمول قانون کار اشتغال داشته باشند ،ميتوانند متقاضي بهره مندي ازمزاياي بازنشستگي شوند.
 •  
 • درخواست بازنشستگي بعهده بيمه شده است و کارفرما نميتواند بيمه شده را وادار به بازنشسته شدن کند يا از سازمان تأمين اجتماعي بخواهدکه بيمه شده را بازنشسته نمايد، مگردرمواردي که بيمه شده مرد داراي 65 سال سن تمام وبيمه شده زن داراي 60سال تمام سن يا بيشتراز آن بوده وحداقل سابقه قابل قبول را نيز در تاريخ درخواست بازنشستگي داشته باشد.تنها در اينصورت است که کارفرما ميتواند بازنشستگي بيمه شده را از سازمان تأمين اجتماعي درخواست نمايد .

 

روش محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي :

ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يک سي ام متوسط مزد ياحقوق بيمه شده ضربدرسنوات پرداخت حق بيمه مشروط برآن که از 30/35 (سي وپنج سي ام ) متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد .

منظور از متوسط مزدياحقوق بيمه شده ،مجموع مزد يا حقوق بيمه شده که براساس آن حق بيمه پرداخت شده ظرف آخرين دوسال پرداخت حق بيمه تقسيم بر عددبيست وچهار است.

مدارک لازم براي ارائه درخواست بازنشستگي :

 • اصل وتصوير تمام صفحات شناسنامه بيمه شده
 • اصل وتصوير کارت ملي
 • فرم تکميل شده در خواست بازنشستگي
 • اصل وتصويرصفحات شناسنامه افراد تحت تکفل
 • اصل و تصوير کارت ملي افراد تحت تکفل
 • اصل وتصوير سند ازدواج

پيمان نامه اجتماعي بامستمري بگيران

 

پيمان سازمان تامين اجتماعي

با بازنشستگان و مستمري بگيران

ما متعهد هستيم ...

      از شما توقع داريم ...پيمان سازمان تامين اجتماعي با بازنشستگان و مستمري بگيران :سازمان تامين اجتماعي يکي از اساسي ترين رسالت هاي خود را حمايت از بارنشستگان ومستمري بگيران مي داندو در اين راستا سعي مي کند حداقلهاي يک زندگي آبرومندانه را براي آنان فراهم سازد.اين سازمان همچنين مصمم ايت تا با برقربري تعاملي سازنده وهمفکري و همياري متقابل با بازنشتگان ومستمري بگيران بستر مناسبي را براي ارتقا کمي و کيفي خدمات خود فراهم آورد.

 

شما حق داريد:

ازسازمان تامين اجتماعي بخواهيد

در اين امور به شما کمک کند:

  ·آگاهي و اطلاع رساني از حقوق و تکاليفي که در قوانين و مقررات براي شما پيش بيني شده است.
 
·در جهت اصلاح و بهبود روشهاي ارائه خدمات به بازنشستگان و مستمري بگيران نهايت تلاش خود را بکار بگيرد.  

از ما بخواهيد در اين موارد جانب انصاف را رعايت كنيم:

  ·هنگام مراجعه به شعب با شما برخوردي محترمانه و هم شأن داشته و براي سن و سال و جايگاه معنوي بازنشستگان و           مستمري بگيران ارزش لازم را قائل شود.
 
·مطالبات بحق بازنشستگان و مستمري بگيران را از طريق قانون پيگيري کند

 در ارايه خدمت اين كارآمدي ها را داشته باشد :

   ·پيچيدگي هاي موجود در مقررات و روش هاي اجرايي را به حداقل ممكن كاهش دهيم .
   
·زمينه هاي همکاري، همفکري و مشارکت بازنشستگان و مستمري بگيران را در جهت حل مشکلات فراهم سازد.
  
·به درخواست هاي منطقي و قانوني شما پيشکسوت هاي ميدان علم و عمل پاسخ مناسب دهد.
   
· حداکثر تلاش خود را براي کاهش مشکلات شما در تعامل با سازمان به کار گيرد.

در مقابل ، سازمان تأمين اجتماعي از شما انتظار دارد:

  ·مطالبات و خواسته هاي خود را از طريق مجاري ذيربط و تشکلهاي صنفي، پيگيري نموده و در روابط خود با سازمان و کارکنان انصاف و احترام متقابل را رعايت نماييد.
  
·درزمينه حفظ سرمايه هاي تأمين اجتماعي با سازمان همياري نماييد.
 
·در زمينه ايجاد پرداخت مشترک واقع بينانه و منطقي در خصوص تعاملات/ف سطح خدمات و عملکرد و امکانات و قابليت ها و تنگناهاي سازمان همکاري و همياري نماييد.
 
·در فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي سازمان در حوزه هاي مرتبط با بازنشستگان و مستمري بگيران مشارکت نماييد.
 
·در بهره برداري بحق و درست و منطقي از امکانات درماني و رمايه هاي سازمان توسط خود و افراد تحت تکفل در جهت حفظ منابع نسل فعلي و آتي سازمان بکوشيد.

مستمري از کار افتادگي

حمايت مستمراز بيمه شدگاني که درمعرض آسيبهاي جسمي ومالي قرارميگيرند يکي از مهمترين کارکردهاي نظام بيمه هاي اجتماعي است .چنانچه براثرحادثه يا بيماري، قدرت بيمه شده براي ادامه کار کاهش يابد ونتواند درآمد قبلي خودراکسب کند، سازمان تامين اجتماعي وي را تحت پوشش حمايتهاي خود قرارميدهد

شرايط لازم براي درخواست مستمري از کار افتادگي :

سازمان تامين اجتماعي تمامي بيمه شدگان تحت پوشش خود را بدون توجه به ميزان سابقه پرداخت حق بيمه در مقابل حوادث ناشي از کار ، مورد حمايت قرار ميدهد، چنانچه بيمه شده اي بر اثر حوادث غير ناشي از کار و يا بيماري عادي، آسيب ديده و توانائي خود را حسب نظر کميسيونهاي پزشکي پيش بيني شده در قانون تأمين اجتماعي بصورت کامل از دست بدهد ، درچارچوب قانون وبا احراز شرايط قانوني مورد حمايت قرار خواهد گرفت. در اين صورت مستمري ، تنها به بيمه شده اي تعلق ميگيرد که ظرف 10 سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از کار يا شروع بيماري منجر به ازکارافتادگي کلي حداقل داراي يک سال سابقه پرداخت حق بيمه نزد سازمان باشد وظرف يک سال قبل از وقوع حادثه يا بيماري مورد بحث داراي حداقل 90 روز سابقه پرداخت حق بيمه باشد.

نحوه رسيدگي به در خواست هاي مستمري از کار افتادگي :

بيمه شده اي که طبق نظر پزشک معالج ، توانائي خود را بصورت کامل و يا جزئي از دست بدهد ، پس از مراجعه به شعب تأمين اجتماعي ، به کميسيون پزشکي معرفي خواهد شد. اين کميسيون پس از معاينه بيمه شده و بررسي سوابق پزشکي وي نسبت به صدور رأي با تعيين درصد ازکارافتادگي اقدام مي نمايد و مراتب را به شعبه ذيربط اعلام مي کند تا در چارچوب مقررات و در صورت احراز شرايط قانوني ، حکم برقراري مستمري براي او صادر شود.

 • اگر درصد ازکارافتادگي بيمه شده بين 10 تا 33 درصد باشد و بيمه شده بر اثر حوادث ناشي از کار، دچار آسيب شده باشد ، استحقاق دريافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت .
 • اگر ميزان کاهش توانائي انجام کار بيمه شده بر اساس نظر کميسيون پزشکي بين 33 تا 66 درصد باشد ، در صورتيکه صدمه وارده به بيمه شده براثرحوادث ناشي از کار باشد ، ازکارافتاده جزئي شناخته ميشود.
 • اگر بيمه شده طبق نظر کميسيون پزشکي 66 درصد يا بيشتر از توان کاري خود را ازدست داده باشد، چه اين صدمه بر اثر حادثه ناشي از کار باشد و يا براثرحوادث و بيماريهاي عادي ،بيمه شده ازکارافتاده کلي شناخته ميشود.

نحوه محاسبه ميزان مستمري از کار افتادگي کلي :

ميزان مستمري ازکارافتادگي کلي بيمه شدگان تأمين اجتماعي با سابقه پرداخت حق بيمه و مزد يا حقوق بيمه شده ظرف 720 روز قبل از وقوع حادثه يا شروع بيماري منجر به کار افتادگي بستگي مستقيم دارد.
ميزان مستمري ازکارافتادگي کلي بيمه شده ، ازطريق ضرب کردن 30/1 ( يک سي ام ) مزد يا حقوق بيمه شده در سنوات پرداخت حق بيمه وي محاسبه ميشود. که در هر حال ، مستمري تعلق يافته به بيمه شده ازکارافتاده کلي نبايد کمتر از ميزان حداقل دستمزد در سال مورد نظر باشد.

نحوه محاسبه ميزان مستمري از کار افتادگي جزئي :

ميزان مستمري ازکارافتادگي جزئي از طريق ضرب کردن درصد ازکارافتادگي بيمه شده در مبلغ مستمري ازکارافتادگي کلي استحقاقي وي محاسبه ميشود.

نحوه محاسبه ميزان غرامت مقطوع نقص عضو :

ميزان غرامت مقطوع نقص عضو نيز معادل 36 برابر مستمري ازکارافتادگي کلي استحقاقي ضربدر درصد ازکارافتادگي است . مبلغ غرامت مقطوع نقص عضو بصورت يکجا به بيمه شده پرداخت ميشود.

تعريف مزد يا حقوق متوسط ماهانه (براي محاسبه ميزان غرامت)

در تمام موارد ، مزد يا حقوق متوسط ماهانه بيمه شده عبارت است از جمع کل مزد يا حقوق مبناي کسر حق بيمه ظرف 720 روز قبل از وقوع حادثه يا بيماري( منجر به ازکارافتادگي) ، ضربدر 30 ، تقسيم بر روزهاي کارکرد بيمه شده در 720 روز قبل از وقوع حادثه يا بيماري( منجر به ازکارافتادگي)

مدارک لازم براي برقراري مستمري ازکارافتادگي :

 • نظريه کميسيون پزشکي بدوي يا تجديد نظر
 • تصوير شناسنامه
 • تصوير کارت ملي بيمه شده و افراد تحت تکفل
 • تصوير سند ازدواج

مستمري بازماندگان

پس ازفوت بيمه شده عادي و مستمري بگيربازنشسته وازکارافتاده کلي تحت پوشش قانون بيمه تامين اجتماعي، خانواده وبازماندگان وي (در صورت احرازشرايط پيش بيني شده در قانون)، تحت حمايت سازمان قرار خواهند گرفت . بازماندگان بيمه شده اي که براثرحادثه ناشي از کار فوت کرده باشد نيزبه همين ترتيب، از حمايتهاي سازمان برخوردارخواهند شد .

شرايط لازم براي دريافت مستمري بازماندگان :

 • در صورت فوت مستمري بگير بازنشسته يا از کار افتاده کلي(بيمه شده اصلي )به بازماندگان او مستمري تعلق خواهد گرفت.
 • در صورت فوت بيمه شده اي که در ده سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه يکسال را پرداخت کرده باشد ، مشروط بر آنکه حداقل 90 روز حق بيمه در آخرين سال حيات پرداخت کرده باشد ،به بازماندگانش مستمري تعلق مي گيرد . لازم به ذکر است چنانچه فوت بيمه شده در اثر حوادث ناشي از کار باشد ، بدون توجه به ميزان سابقه پرداخت حق بيمه ،براي بازماندگان واجد شرايط وي، مستمري برقرار خواهدشد .
 • چنانچه شرايط سابقه اي فوق احراز نگردد اما بيمه شده داراي سابقه پرداخت حق بيمه 10 سال به بالا باشد، بازماندگان واجد شرايط به ترتيب زير از حمايتهاي مورد نظر بهره مند ميگردند
 • در صورتيکه بيمه شده فوت شده، بيش از بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد ، بازماندگانش مشمول دريافت مستمري مي شوند.
 • درصورتيکه سابقه پرداخت حق بيمه ، بين 10 تا 20 سال باشد ، به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه ، بازماندگان بيمه شده مشمول دريافت غرامت مقطوع فوت ميشوند

افراد واجد شرايط دريافت مستمري بازماندگان :

 • همسر متوفي تا زمانيکه مجدداً ازدواج دائم نکرده باشد .چنانچه همسران متوفي، شوهر اختيار نمايند (عقد دائم ) ، درصورت فوت شوهر دوم ، تحت شرايط خاصي ، مجدداً مستمري آنان برقرار خواهد شد.
 • فرزندان ذکور متوفي ، در صورتيکه سن آنان کمتر از هجده سال باشد يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته يا به علت بيماري يا نقص عضو ، طبق نظر کميسيون پزشکي (موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي )قادربه کار نباشند .
 • فرزندان اناث متوفي مادام که فاقد شغل و شوهر باشند يا بعلت بيماري يا نقص عضو ، طبق نظريه کميسيون پزشکي (موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي )قادر بکار نباشند
 •  
 • پدر ومادر متوفي، در صورتيکه قبل از فوت بيمه شده يا مستمري بگير ، تحت تکفل وي بوده وسن پدر بيش از 60 سال و سن مادر بيش از 55 سال باشد يا به تشخيص کميسيون پزشکي از کار افتاده باشندودر هر حال از سازمان مستمري دريافت ننمايند .

 

شرايط برقراري مستمري براي بازماندگان بيمه شدگان زن: در صورت فوت زنان بيمه شده يا مستمري بگير تحت پوشش تامين اجتماعي ، بازماندگان آنان در صورت داشتن شرايط زير مي توانند مستمري بازماندگان دريافت کنند:

 • شوهر بيمه شده يا مستمري بگير زن ، در صورتيکه تحت تکفل زن بوده وسن او از 60 سال بيشتر باشد يا طبق نظر کمسيون پزشکي از کار افتاده کلي باشد ودر هر حال از سازمان مستمري دريافت ننمايد.
 • فرزندان ، در صورتيکه پدر آنان در قيد حيات نباشد ويا واجد شرايط فوق بوده واز مستمري ديگري استفاده نکند وسن فرزندان ذکور از هجده سال کمتر باشد ، يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند يا به علت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي پزشکي مربوطه قادر به کار نباشند.
 • پدر ومادر متوفي درصورتيکه قبل از فوت بيمه شده يا مستمري بگير، تحت تکفل او بوده وسن پدر از 60 سال وسن مادر از 55 سال بيشتر باشد طبق نظر کميسيون هاي پزشکي از کار افتاده باشند.

نحوه محاسبه ميزان مستمري بازماندگان :

 • ميزان مستمري بازماندگان عبارتست از 30/1(يک سي ام ) مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بيمه است،مشروط بر اين که اين مبلغ از پنجاه درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد در صد آن بيشتر نباشد . (منظور از مزد يا حقوق متوسط، جمع کل مزد يا حقوق بيمه شده که به ماخذ آن حق بيمه دريافت گرديده، ظرف هفتصد وبيست روز قبل از فوت تقسيم بر روزهاي کاري ضربدرعدد30است )

نحوه سهميه بندي مستمري بازماندگان:

 • سهم همسر متوفي معادل 50% کل مستمري استحقاقي است و چنانچه بيمه شده مرد داراي چند همسر دائم باشد مستمري بين آنها به تساوي تقسيم خواهد شد .
 • سهم هر فرزند متوفي معادل 25% مستمري استحقاقي است ودر صورتيکه فرزندان هم پدر و هم مادر خود را از دست داده باشند ، سهم آنان دو برابر اين ميزان خواهد بود .
 • سهم هر يک از پدر و مادر متوفي ، معادل 20% مستمري استحقاقي خواهد بود .

مدارک لازم براي برقراري مستمري بازماندگان :

 • گواهي فوت بيمه شده يا مستمري بگير که از سوي سازمان ثبت احوال صادر شده باشد.
 • اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي متوفي و بازماندگان واجد شرايط
 • اصل و تصوير عقد نامه همسر متوفي
 • گواهي تحصيلي براي فرزندان پسر که بالاي 18 سال
 • صورتجلسه کميسيون پزشکي در مورد ازکارافتادگي فرزندان ذکور يا پدر و مادر(در صورت لزوم)
 • مدارک کفالت پدرومادر، درصورتيکه قبل ازفوت بيمه شده يامستمري بگيرتحت تکفل او قرار گرفته باشند
 • تأئيد مراتب حادثه توسط واحد اجرايي طبق ضوابط ومقررات ، در صورتيکه فوت بيمه شده در اثر حوادث ناشي از کارباشد
 • اصل وتصويرانحصاروراثت (ارائه آن درابتداي برقراري مستمري الزامي نمي باشد. بلکه لازم است حداکثر 9 ماه پس از تاريخ فوت ارائه گردد)

نوشته های بالا از وب سایت های تامین اجتماعی جمع آوری شده است . صرفاً جهت آگاهی می باشد.

گزارش تخلف
بعدی